Ketik sesuatu lalu tekan enter

author photo
By On
Dibawah ini adalah salah satu contoh kata pengantar untuk makalah basa sunda yang pernah saya buat dengan sebaik mungkin. Semoga bisa bermanfaat untuk kepentingan sahabat semua.


PANGJAJAP

Puja sinareng syukur sumangga urang ronjatkeun ka Alloh, gusti nu miboga kaagungan. Nu parantos masihan rahmat sareng karunia ka urang sadaya, oge waktos ka panyusun pikeun nyelesaikeun susunan makalah basa Sunda nu miboga judul “Gaya Basa Ngupamakeun”. Teu hilap, panyusun oge ngucapkeun hatur nuhun ka sadaya pihak anu parantos ngarojong jeung ngabantosan dina panyusunan ieu makalah.

Makalah basa sunda “ Gaya Basa Ngupamakeun” ieu teh ditujukeun pikeun ngahontal kompetensi dasar pangajaran basa sunda nu parantos didugikeun ku Guru Pangajaran Basa Sunda SMA Negeri 1 Margahayu.

Panyusun oge miharep yen ieu makalah tiasa masihan sumbangsih elmu pangaweruh dina pangajaran basa
Sunda, boh pikeun siswa, guru, oge ka nu maos ieu makalah.

Tangtos, dina susunan jeung eusi ieu makalah aya kakirangan jeung kalepatan. Ku kituna, kritik oge talatah nu sipatna tiasa ngalereskeun ieu makalah, panyusun piharep. Sangkan panyusun tiasa ngembangkeun leuwih alus tur sae deui elmu pangaweruh, utamina dina widang pangajaran basa Sunda.

Bandung, September 2016
Panyusun

Klik untuk mengomentari