Skip to main content

Gaya Basa Ngupamakeun

Gaya basa nyaéta rakitan basa (kalimah) anu dipaké sangkan bisa nimbulkeun pangaruh (éfék) anu leleb karasana ka nu maca atawa nu ngadéngékeun, ku jalan ngabandingkeun hiji barang jeung barang séjénna. Gaya basa, ceuk istilah séjén, mangrupa plastis-stilistik , nyaéta lamun dipaké nyarita atawa dilarapkeun dina kalimah, éstu matak jadi mamanis basa, écés témbrés beunang rasa basana.

Dina istilah sejen, gaya basa teh mangrupa corak éksprési basa boh dina prosa boh puisi, atawa cara kumaha ku pangarang dina ngagunakeun omongan (Iskandarwassid, 2003: 44). Gelarna gaya basa téh raket patalina jeung suasana kajiwaan nu maké basa, ku kituna gaya basa nu dipaké bisa ngagambarkeun suasana kajiwaan panyajak.


Gaya Basa Ngupamakeun (Simile)


Gaya basa ngupamakeun nya éta gaya basa nu ngabandingkeun hiji hal jeung hal séjén nu ngandung harti saperti. Gaya basa ngupamakeun biasana sok ngagunakeun kecap babandingan saperti badis, kawas, siga, cara, saperti, lir, ibarat, jeung sajaba ti éta. Gaya basa ngupamakeun teh ngabandingkeun atawa ngupamakeun barang anu geus disebut saméméhna jeung barang deui nu lian. Ari barangna, bisa barang hirup bisa ogé barang paéh.

Titénan contona di handap!

1.    Lumpatna tarik kawas peucang.
2.    Jajang mah siga bapana, awakna jangkung gedé.
3.    Ajat mah henteu sagala bisa kawas lanceukna.

Conto kalimah di luhur téh kabéh ogé mangrupa babandingan. Lumpat anu tarik disaruakeun jeung lumpat peucang, awak Jajang anu jangkung gedé dibandingkeun jeung awak bapana, pangabisa Ajat dibanding-banding jeung pangabisa lanceukna. Eta kabéh kaasup kana gaya basa ngupamakeun.

Dina conto kalimah di luhur aya kecap kawas jeung siga atawa jiga. Duanana ogé mibanda harti anu sarua. Anu béda téh lebah ngalarapkeunana. Kecap kawas  tuduh kana kalakuan atawa pasipatan; ari kecap siga/jiga dipaké pikeun nétélakeun rupa atawa dedeg-pangadeg.

Salian ti kawas jeung siga/jiga, kecap-kecap anu sok dipaké dina gaya basa ngupamakeun téh di antarana: cara, saperti, ibarat, lir, badis, bangun jeung kadya.

Conto séjénna:

1.    Leumpangna diucad-aced kawas nu keremieun.
2.    Nyaritana norostos kawas kacang ninggang kacang.
3.    Manéhna mah sagala dipaké jiga kapstok leumpang.
4.    Ari manéh gawé téh ngan supak-sépak kawas kuda keur kumincir.
5.    Beungeutna alum kawas nu keur ngemu kabingung.
6.    Kuring jeung manéhna mah béda pisan, ibarat langit jeung bumi.
7.    Awakna laleuleus ngarumpuyuk lir kapuk kaibunan.
8.    Leumpangna ngalénghoy kadya macan teu nangan.
9.    Bahrum hulang huleng bangun nu bingung.
10.    Budak téh badis bapana.
11.    Adatna kawas indungna.
12.    Lina mah cara merak, beuki pisan kana lada téh.
13.    Anakna geulis lir widadari turun ti kayangan.

Macem Gaya Basa Ngupamakeun


Lamun ditilik tina wandana, aya dua rupi gaya basa ngupamakeun, eta rupi gaya basa teh nya eta:

Babandingan Kabaheulaan (Kaasup Kana Basa Pakeman)


Gaya basa ngupamakeun babandingan kabaheulaan mangrupa gaya basa ngupamakeun nu miboga kecap-kecap nu geus matok, nyaeta kaasup kana pakeman basa sunda. Dina gaya basa ngupamakeun rupi babandingan kabaheulaan, gaya basa ngupamakeun kabagi deui janten dua macem, lamun ditilik tina kecap babandingan nu dipakena. Macem nu ka hiji nyaeta gaya basa ngupamakeun kabaheulaan nu make kecap babandingan (lir, cara, tanding, kawas, j/siga, asa). Mung macem nu kadua, teu make kecap babandingan.

Titénan contona di handap!

a.    Gaya Basa Ngupamakeun Kabaheulaan Nu Make Kecap Babandingan
•    Angkat cara macan teu nangan.
•    Jiga bueuk meunang mabuk.
•    Kawas kapuk kaibunan.
•    Siga careuh bulan.
•    Asa dina pangimpian.

b.    Gaya Basa Ngupamakeun Kabaheulaan Nu Make Kecap Babandingan
•    Pipina kadu sapasi.
•    Ambekna sakulit bawang.
•    Nyaliksik ka bubuk leutik.

Babandingan Jaman Ayeuna

Gaya basa ngupamakeun babandingan jaman ayeuna mangrupa gaya basa nu ngupamakeun hiji hal jeung hiji hal nu lian, namung heunteu kaasup kana pakeman basa. Gaya basa ngupamakeun jaman ayeuna tiasa make kecap-kecap nu modern nu luyu jeung kaayaan, tur biasana mangrupikeun basa sarepan tina basa Indonesia (majas) jeung basa Inggris.

Titénan contona di handap!

•    Gancangna kawas pesawat jét.
•    Kawas Roméo jeung Juliét.
•    Ronaldo lumpatna tarik pisan kawas peucang.
•    Ari manéh gawé téh ngan saré waé kawas si Kabayan.
•    Usep mah siga bapana, awakna jangkung badag.

Sawaréhna deui tina basa serepan.

•    Babadamian téh manggih jalan buntu.
•    Waktu téh sarua jeung duit.
•    Angin subuh ngeharéwos.

Sumber


Diolah tina google.co.id

Sumber gambar : etismegasari.files.wordpress.com

Comments

Popular posts from this blog

Sejarah Kerajaan Gowa, Kerajaan Gowa-Tallo, Hingga Kesultanan Makassar

Sebelum Islam datang, Kerajaan Gowa telah berdiri dengan Tomanurung sebagai raja pertama. Namun, tak banyak catatan sejarah yang menyebutkan perjalanan kerajaan tersebut.

Kapan tepatnya berdiri kerajaan pun tak ada data sejarah yang mengabarkan. Menurut Prof Ahmad M Sewang dalam Islamisasi Kerajaan Gowa: Abad XVI Sampai Abad XVII, Kerajaan Gowa diperkirakan berdiri pada abad ke-14.

Sebelum kerajaan tersebut berdiri, kawasannya sudah dikenal dengan nama Makassar dan masyarakatnya disebut dengan suku Makassar. Wilayah ini pun pernah menjadi bagian kekuasaan Majapahit.

Gowa dan Tallo pra-Islam merupakan kerajaan kembar milik dua bersaudara. Berawal di pertengahan abad ke-16, pada masa pemerintahan Gowa IV Tonatangka Lopi, ia membagi wilayah Kerajaan menjadi dua bagian untuk dua putranya, Batara Gowa dan Karaeng Loe ri Sero. Hal ini dikarenakan kedua putranya sama-sama ingin berkuasa.

Batara Gowa melanjutkan kekuasaan sang ayah yang meninggal dunia dengan memimpin Kerajaan Gowa sebagai R…

4 Partai Pemenang Pemilu Pertama Indonesia 1955

Pemilu pertama Indonesia pada tahun 1955 memunculkan 4 partai besar pemenang. Empat partai tersebut adalah Partai Nasionalis Indonesia (PNI), Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Nahdatul Ulama, dan Partai Komunis Indonesia (PKI).


Adapun perolehan kursi hasil pemilihan umum pertama 1955 adalah sebagai berikut.

PEMILU UNTUK ANGGOTA DPR (29 SEPTEMBER 1955)

Partai Nasionalis Indonesia (PNI) : 57 kursi
Partai Masyumi : 57 kursi
Partai Nahdatul Ulama : 45 kursi
Partai Komunis Indonesia (PKI) : 39 kursi

PEMILU UNTUK KONSTITUANTE (15 DESEMBER 1955)

Partai Nasionalis Indonesia (PNI) : 119 kursi
Partai Masyumi : 112 kursi
Partai Nahdatul Ulama : 91 kursi
Partai Komunis Indonesia (PKI) : 80 kursi

Sumber
BSE Kemendikbud Sejarah Indonesia Kelas XII SMA.

Sumber gambar : saga-sigi.blogspot.com

Program Ekonomi Gerakan Asaat

Apa yang dimaksud dengan Gerakan Asaat?

Gerakan Asaat adalah sebuah program ekonomi pemerintah Indonesia tahun 1950an yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pengusaha pribumi. Gerakan Asaat memberikan perlindungan khusus bagi warga negara Indonesia Asli dalam segala aktivitas usaha di bidang perekonomian dari persaingan dengan pengusaha asing pad aumumnya dan warga keturuan Cina pada khususnya.


Dukungan dari pemerintah terhadap gerakan ini terlihat dari pernyataan yang dikeluarkan pemerintah pada Oktober 1956 bahwa pemerintah akan memberikan lisensi khusus pada pengusaha pribumi. Ternyata kebijakan pemerintah ini memunculkan reaksi negatif yaitu muncul golongan yang membenci kalangan Cina. Bahkan reaksi ini sampai menimbulkan permusuhan dan pengrusakan terhadap toko-toko dan harta benda milik masyarakat Cina serta munculnya perkelahian antara masyarakat Cina dan masyarakat pribumi.

Sumber
BSE Kemendikbud Sejarah Indonesia Kelas XII SMA.

Sumber gambar : www.kaskus.co.id